Η ρτια ΟΙΚΟ δμηση καλπτει το σνολο του φσματος των υπηρεσιν οικοδομοτεχνικς φσης. Αναλαμβνουμε την κατασκευ οποιουδποτε οικοδομικο ργου καθς και τη μελτη και σχεδιασμ αυτο.

Οι δραστηριτητες της ρτιας ΟΙΚΟ δμησης διαχωρζονται στις εξς κατηγορες:

Μελτη - Επβλεψη

Η ρτια ΟΙΚΟ δμηση  προσφρει πλρεις υπηρεσες τεχνικο γραφεου Πολιτικο Μηχανικο. Μελτες, κδοση οικοδομικν αδειν, τεχνικς εκθσεις, δειες λειτουργας καθς και εκτιμσεις ακιντων και σνταξη προπολογισμν.

Στην ρτια ΟΙΚΟ δμηση  θεωρομε την επβλεψη ως το πιο σημαντικ στοιχεο κατα την κατασκευαστικ πορεα. Η πρληψη τεχνικν αστοχιν, οι καριες διορθσεις κατα την εκτλεση και ο σωστς συντονισμς των εργασιν εναι τα  δομικ στοιχεα της επιτυχημνης οικοδομς. Τα ργα της ρτιας ΟΙΚΟ δμησης χουν πντα την υπογραφ της εταιρεας μας. H επβλεψη δεν αποτελε υποχρωση απναντι στον εντολα, αλλ προς την δια την εταιρεα και τους εαυτος μας.

Κατασκευ

Μσω του  δικτου υπεργολβων η ρτια ΟΙΚΟ δμηση  καλπτει να ευρ φσμα κατασκευαστικν εργασιν. Ανεγρσεις, επιδιορθσεις, ανακαινσεις, αναπαλαισεις τσο ιδιωτικν σο και δημοσων συμφερντων εκτελονται καθημεριν απο την πολυπληθ κατασκευαστικ ομδα μας.

Μελτη & Κατασκευ

Η ρτια ΟΙΚΟ δμηση αναλαμβνει ολοκληρωτικ το ργο, απ την αρχικ μελτη, κδοση οικοδομικς αδεας, επβλεψη και κατασκευ ως και την ολοκληρωτικ του αποπερτωση. Αυτ η λση, «με το κλειδ στο χρι» πως συνηθζεται να λγεται, δνει την δυναττητα στον εργοδτη να συνεργζεται μνο με ναν υπεθυνο του ργου, αποφεγοντας τις συνηθισμνες στον χρο μετακυλσεις ευθυνν, ελαχιστοποιντας τσι τις πιθαντητες σφλματος και κερδζοντας σε χρνο και ταυτχρονα σε χρμα.

Δνουμε ιδιατερη προσοχ στα λειτουργικ προβλματα των πελατν μας και στον εντοπισμ λων των πιθανν λσεων και εναλλακτικν σεναρων στε να ανταποκρνεται η μελτη με το κστος που χει ορσει ο πελτης.

Ο σχεδιασμς γνεται σε εππεδο κατασκευαστικν σχεδων, επιλογς υλικν και σνταξη προπολογισμν με ακρβεια.